Bezorgd om de impact van de administratieve vereenvoudiging die Minister De Block will inzetten om OCMW’s opnieuw meer op hun kerntaken te laten focussen, vroeg ik meer duidelijkheid over de verwachte gevolgen voor het OCMW van Gent.

VRAAG

Geachte Voorzitter,

Tijdens een speech ter voorstelling van het derde jaarboek “Armoede in België” eind januari gaf Staatssecretaris Maggie De Block aan dat de OCMW’s zich meer zouden moeten toeleggen op de bestrijding en het voorkomen van armoede. Aangezien de staatssecretaris hiervoor niet veel financiële middelen kan vrijmaken, wil ze via administratieve vereenvoudiging meer ruimte voor de OCMW’s creëren zodat zij deze basistaken nog meer kunnen prioritiseren. Een voorstel is bijvoorbeeld om de terugbetaling van medische kosten niet langer via het OCMW te laten verlopen, maar via de sociale hulpkas. Mevr. De Block berekende immers dat dit specifiek voor het OCMW van Gent negen voltijdse medewerkers zou kunnen vrijmaken die dan extra kunnen worden ingezet op de kerntaken.

Natuurlijk kan de sp.a-fractie alleen maar toejuichen dat Staatssecretaris De Block meer ruimte wil geven aan de OCMW’s om zich toe te leggen op de basistaken. De bestrijding van armoede verdient immers hoog op elke politieke agenda te staan.

Toch had ik graag wat meer duiding gehad over de mogelijke invloed van deze maatregel op het Gents OCMW.

– Wat betekent het weghalen van de terugbetaling van medische kosten bij het OCMW concreet? Welke gevolgen heeft dit voor de cliënten?
– Volgt u de uitspraken van de staatssecretaris dat een dergelijke ingreep een besparing van 9 voltijdse medewerkers met zich mee zou brengen?
– Ziet u een mogelijkheid in eventuele andere maatregelen van administratieve vereenvoudiging die zouden kunnen bijdragen tot het versterken van het OCMW in haar kerntaken?

Met dank en vriendelijke groeten,

Emilie Peeters

ANTWOORD

Beste Raadslid Peeters,

Zelf heb ik het artikel van Staatssecretaris De Block in de krant ook gelezen. Natuurlijk was ik zelf ook verheugd om van de Staatssecretaris voor armoedebestrijding te horen dat de OCMW’s meer tijd zouden krijgen om zich toe te leggen op de basistaak nl. het bestrijden van kansarmoede. Toch stelde ik me zelf ook enkele vragen na het lezen van het artikel.

Ik antwoord graag eerst op uw vraag om dan zelf enkele bedenkingen te maken.

Eerst en vooral is het van belang om te zeggen dat dit geen gevolgen heeft voor onze cliënten. De cliënt dient nog steeds zijn medische kaart aan te vragen bij het OCMW. Aan deze werkwijze verandert er niets.

Het E-carmed project is een project van de Programmatorische OverheidsDienst Maatschappelijke Integratie met als doel om het beheer te verbeteren. Men wil dit bereiken door een eenvormig systeem in te voeren voor de betrokken actoren zoals de zorgverstrekkers, Programmatorische OverheidsDienst Maatschappelijke Integratie, het OCMW, hulpkas. En door een administratieve vereenvoudiging te creëren zowel voor de OCMW’ s als de zorgverstrekkers.

Het E-Carmed project zal vooral een impact hebben op onze administratie van gezondheidszorg. Meer bepaald rond de vrijwaring en de facturatie van de medische kosten ten aanzien van de Programmatorische OverheidsDienst Maatschappelijke Integratie. Eenvoudig uitgedrukt…wij spelen nu mutualiteit en deze taak zal overgenomen worden door de Hulpkas.

De factuur van de zorgverstrekker wordt gestuurd naar de Hulpkas voor Ziekte – en invaliditeitsverzekering. De controle gebeurt door Hulpkas voor Ziekte – en invaliditeitsverzekering en deze bezorgt de factuur terug aan de Programmatorische OverheidsDienst Maatschappelijke Integratie. De Hulpkas voor Ziekte – en invaliditeitsverzekering zal op haar beurt de zorgverstrekker betalen.

Het OCMW moet in dit proces administratief niet meer tussenkomen, wat tot nu wel het geval was.

Volgens Mevrouw De Block zou dit voor OCMW Gent een besparing van 9 fulltime equivalenten betekenen. Toch kan ik deze gegevens niet bevestigen. Ik vraag me zelfs af waar Mevr. De Block deze cijfers haalde? We kunnen zelfs moeilijk inschatten hoe groot de impact juist zal zijn. Het project zit nog in een proeffase. Daarnaast is er ook gekozen voor een gefaseerde invoering (eerst de ziekenhuizen en nadien andere zorgverstrekkingen).

Voor de vrijwaring van de medische kosten ten aanzien van de Programmatorische OverheidsDienst Maatschappelijke Integratie zet OCMW Gent momenteel 4 FTE in. Natuurlijk kunnen we nu nog niet inschatten welke impact deze hervorming op onze werking zal hebben. Wel kan ik al zeggen dat het cijfer van 9 FTE niet zal gehaald worden.

Naar aanleiding van het verschenen artikel schreef ik Staatsecretaris Maggie De Block een brief met de vraag meer duiding te geven over het voorstel van administratieve vereenvoudiging. In het bijzonder vroeg ik meer duiding over de verschenen cijfers van OCMW Gent. Het zou mogelijk zijn dat het voorstel van administratieve vereenvoudiging andere elementen omvat, die ook een besparing zouden opleveren. Daarnaast stelde ik Mevrouw De Block ook de vraag wanneer dit voorstel voor de OCMW’ s in voege zou treden. Ik denk dat in deze crisistijd elk OCMW staat te springen om bijkomende middelen in de armoedebestrijding te kunnen investeren. Spijtig genoeg moet ik U het antwoord van de Staatssecretaris nog schuldig blijven. Zelf heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen. Wanneer ik dit ontvang, breng ik U op de hoogte.

Om terug te komen op uw laatste vraag… Als OCMW zijn we steeds op zoek om efficiëntiewinsten en verbeteringen door te voeren. Wij gaan dan ook steeds graag in op de uitnodiging van de Programmatorische OverheidsDienst Maatschappelijke Integratie om in overleg te treden over voorstellen van administratieve vereenvoudiging. Of doen zelf voorstellen aan deze overheidsdienst. In het laatste overleg stelde OCMW Gent voor om analoog met de reglementering voor de Inkomensgarantie voor Ouderen het verblijf in het buitenland te beperken of om de ingangsdatum van de schorsing wegens niet naleven van het GPMI te vervroegen,…

En natuurlijk kijken we binnen onze organisatie zelf waar we efficiëntiewinsten kunnen boeken. Een mooi voorbeeld van een efficiëntiewinst is de digitalisering van de sociale dienst . Door de intrede van het digitaal sociaal dossier begin 2014 willen we de administratieve last van onze medewerkers een stuk verminderen zodat ze meer tijd hebben om bezig te zijn met de basiswerking.

Als OCMW werken we hier hard aan om zoveel mogelijk tijd en middelen te investering in onze “core business” – de bestrijding van armoede.

Met vriendelijke groeten,

Rudy Coddens