fractie OCMW 2013

 

Als OCMW sp.a -fractie in Gent staan we even stil bij de realisaties van vorig jaar.

 

 

 

 

Jurgen Bockstaele (sp.a-fractievoorzitter): “Iedere Gents huishouden ontving onlangs in zijn brievenbus het OCMW-magazine ’t zal welzijn. Alssp.a-fractie willen wij even stil staan bij de rubriekOCMW Gent in cijfers en geven u graag wat toelichting want het OCMW Gent heeft een zeer groot aanbod aan verschillende diensten voor de Gentenaar.”

Rudy Coddens (sp.a OCMW-voorzitter): “Wij zien dat 11% van de Gentse huishoudens in de loop van 2013 een beroep deed op het OCMW Gent. Dit kan voor uiteenlopende dingen zijn want ik herhaal het graag dat het OCMW véél méér doet dan financiële hulp bieden. Gentenaars kunnen vragen hebben over leefloon en schuldbemiddeling, maar ook hulp vragen bij het vinden van een sociale woning, een seniorenwoning, het doorworstelen van de administratie en zo veel meer.”

Rudy (ook schepen van werk) vertelt verder: “Momenteel zijn 427 werkzoekenden aan de slag via artikel 60. Hier blijven wij als sp.a-fractie sterk op inzetten. Veel mensen lukt het maar niet een job te vinden op de arbeidsmarkt. Via dit statuut kunnen deze mensen vooral werkervaring opdoen, die noodzakelijk is om er nadien zelf in te slagen een degelijke en uitdagende job te vinden.”

Jurgen Bockstaele: “Wij blijven in Gent en omgeving nog steeds een belangrijke werkgever. Maar liefst 2.017 personeelsleden verzekeren elke dag opnieuw het welzijn van elke Gentenaar, jong en oud. Dit cijfer omvat zowel de statutair aangestelde personeelsleden, alsook contractuelen en personeelsleden art.60.”

Emilie Peeters (sp.a-raadslid) valt bij: “Ook interessant om mee te geven is dat 5,55% van de personeelsleden jonger is dan 25 jaar terwijl 27,56% 50 jaar en ouder is.”

Emilie vertelt verder: “Ook het afgelopen jaar konden wij opnieuw beroep doen op 1.240 vrijwilligers. Deze mensen zijn wij allen zeer dankbaar! In 2013 startten wij met een nieuw vormingsinitiatief voor onze ‘nieuwe’ vrijwilligers, nl. de ‘onthaalvorming vrijwilligers’. Het doel van deze vormingsmomenten ligt in het informeren en motiveren van onze vrijwilligers. Men wordt geïnformeerd over de rol van het OCMW in de samenleving, de doelstellingen van de lokale dienstencentra, de doelgroepen, de werkingsgebieden. Daarnaast krijgen ze ook meer info over het vrijwilligersstatuut, de verhouding tot het personeel en de specifieke verwachtingen.”

Pascal Verbeke (sp.a-raadslid): “Het OCMW Gent beschikt over 10 lokale dienstencentra. Vorig jaar bezochten11.373 mensen een lokaal dienstencentrum (= LDC). Elk LDC is bevoegd voor een specifieke regio. Omwille van de uitgestrektheid van deze gebieden, bereiken de LDC‘s niet alle bewoners. Daarom werden ‘antennes’ opgericht in een aantal niet-bereikte gebieden van Gent. Op dit moment zijn er antennes in de Gentse kanaalzone, Moscou-Vogelhoek, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee, Nieuw-Gent en Oostakker. Per antenne wordt halftime een maatschappelijk werker ingezet om in de regio’s die het moeilijkst te bereiken zijn, maatschappelijke dienstverlening en activiteiten aan te bieden.”

Jurgen: “Naar jaarlijkse gewoonte werd er een aanzienlijke som vrij gemaakt voor het aanbieden van schoolse ondersteuning. In 2013 bedroeg dit nog € 30.000. Dit jaar werd dit naar € 40.000 opgetrokken. De bestaande samenwerking van vorig jaar met Katrol en Uilenspel vzw wordt verder gezet en gelijkgeschakeld zodat ze elk € 20.000 ontvangen.”

Ingrid Van Daele (sp.a-raadslid): “Energie-armoede aanpakken bleef ook in 2013 een hele uitdaging en een aandachtspunt voor de sp.a-fractie. Met tal van maatregelen van verschillende overheden (lokaal, federaal en Vlaams), proberen wij vanuit de Energiecel de Gentse burger een individueel aanbod te verstrekken, hem een financieel duwtje in de rug te geven en hem op maat te begeleiden. Dankzij een goede samenwerking met Eandis, TMVW, REGent en andere partners, besteedden we in 2013 veel aandacht aan het bestrijden van energie-armoede. Wat het aantal tussenkomsten voor water betreft, zien we, net zoals bij de dossiers die handelen over energieschulden, een kleine daling van het aantal dossiers (van 32 in 2012 naar 25 in 2013), maar opnieuw een sterke verhoging van de ten laste genomen schulden: zowel het totale bedrag van ten laste name steeg: van € 20.200 in 2012 naar € 38.662 in 2013, en ook het gemiddeld bedrag steeg: van € 631 in 2012 naar € 1.546. De verklaring hiervoor is dat de Lokale Adviescommissie (LAC) meer en meer wordt ingeschakeld om waterschulden aan te pakken en dat maatschappelijk assistenten de methodiek van een ten laste name meer en meer integreren in hun individuele hulpverlening. In totaal waren er 2.869 dossiers van energie- of waterschulden.”

Emilie: “In 2013 focusten we vooral op (sociale) assistentiewoningen en groepswonen voor senioren. Uit het woonwensenonderzoek uitgevoerd door OCMW Gent in 2011 bleek dat 11% van de ondervraagde senioren een vorm van groepswonen overweegt. 1/5de van deze personen was jong-senior. Om een antwoord te kunnen bieden op die nood werden in 2013 de eerste stappen gezet om een vorm van groepswonen voor senioren te implementeren.” Pascal vult aan: “Eind 2013 evalueerden de betrokken partners het alternatieve PAS(personenalarm)-systeem in de woonzorgzone Ledeberg positief. De uitbreiding van deze dienstverlening 24/24 u. in andere wijken van Gent werd in het najaar grondig voorbereid. In totaal bood het OCMW van Gent 758 verschillende woon(zorg)vormen.”

Jurgen: “Het is duidelijk dat wij met onze sp.a-ploeg met voorzitter Rudy Coddens voorop niet stil zitten en het verschil willen maken. Goed communiceren naar de Gentenaar en onze leden hoort daar ook bij. Mocht u nog vragen hebben, staan mijn collega’s, onze fractiemedewerkers Linda en Filip en ikzelf ter beschikking. Zo plannen wij in 2015 ook een aantal infosessies waarvoor wij u later graag uitnodigen.”