Naar aanleiding van een interessant debat georganiseerd door Samenlevingsopbouw en de Toekomstfabriek rond rechtvaardig en solidair wonen, polste ik naar het beleid van het OCMW omtrent empowerment en participatie van sociale huurders.

Hier vraag en antwoord:

Vraag

Geachte Voorzitter,

Vorige week was ik aanwezig op een interessante publieksavond georganiseerd door Samenlevingsopbouw en de Toekomstfabriek over “Rechtvaardig en Solidair Wonen” waar vele interessante problematieken en goede voorbeelden in verband met dit thema de revue passeerden.

Een van die succesverhalen was het project Sociale Hoogbouw in Nieuw Gent onder leiding van Samenlevingsopbouw. Het project heeft als doelstelling de leefbaarheid in deze wijk te verhogen. Het hoge aantal sociale huurders, leefloners (6,1% tav 2,7% op het hele Gentse grondgebied) en bewoners in hulpverlening bij het OCMW (16,5% tav 7,6% op het hele Gentse grondgebied) wijzen op de kwetsbaarheid van de wijk en dus ook het belang van dit soort projecten. Het project werkt op verschillende sporen zoals het organiseren van specifieke activiteiten, het samenbrengen met wijkorganisaties  en het informeren en mobiliseren van bewoners.

Op de publieksavond kwamen bewoners en opbouwwerkers uitleggen hoe ze de samenhang van de bewoners in de sociale blokken proberen te versterken. Er is een bewonersgroep opgericht die nieuwe bewoners welkom heet en de weg wijst. Door iedereen actiever aan elkaar voor te stellen merken ze ook een sterk solidair systeem ontstaan waarbij oudere bewoners door de jongere garde worden geholpen met boodschappen doen of hoe de handige harry onder de bewoners hier en daar kleine klusjes uitvoert. Daarnaast blijkt de gezamenlijke moestuin ook iets dat de zeer diverse groep bewoners dichter bij elkaar brengt rond een gemeenschappelijke liefde: groene vingers.

Maar het project gaat verder en stuurt de bewoners aan om actief mee te denken over de leefbaarheid van hun blok. Zo komt de bewonersgroep bijeen om problemen te bespreken en probeert men om als groep die problemen te communiceren naar de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Dit is niet altijd even gemakkelijk omdat al gauw een wantrouwen ontstaat vanuit de sociale huisvestingsmattschappij naar een groep van bewoners toe die zich sterkt door samen het woord te voeren.

Aangezien het we als OCMW net sterk willen inzetten op dergelijk participatief beleid, had ik graag een antwood gekregen op de volgende vragen:

  • Wat is de visie van het OCMW ivm het “empoweren” van sociale huurders en hun participatie in discussies rond leefbaarheid in hun wijk?
  • Welke acties onderneemt het OCMW rond het stimuleren van participatie van sociale huurders en/of rond leefbaarheid?
  • Wat gebeurt er specifiek in de wijk Nieuw-Gent?

Met vriendelijke groet,

Emilie Peeters

Antwoord:

Geachte raadslid Peeters
Beste Emilie,

Zowel vanuit de huurbegeleiding binnen het sociaal verhuurkantoor (SVK) als via het team wooncoaching staat de methodiek van “empoweren” – of versterken – centraal.

In de huurbegeleiding van het SVK wordt ingezet op alle levensdomeinen met de focus op zelfredzaamheid en hierdoor het behoud van de woning. Via samenwerking met interne en externe partners proberen wij de aanwezige vaardigheden bij de huurders verder te versterken zodat zij meer greep krijgen op hun leven.
Dit resulteerde in een aantal concrete acties:

– Zo organiseert het SVK meermaals per jaar initiatieven om de huurders te betrekken bij hun buurt om de integratie en zelfredzaamheid te verhogen.
– Het nieuw intern huurreglement werd ook in groep met de huurders overlopen om de groepsdynamiek in het pand te bevorderen.
– Er werd gestart met kleinschalige projecten rond het sorteren van afval.
– Deelname aan het pilootproject Nieuw Gent. Ik ga hier straks dieper op in.

De wooncoaching is gebaseerd op de principes van de methodiek “maatzorg in het empowermentparadigma”. Bij de hele begeleiding van de wooncoaches staat het versterken van de eigen vaardigheden van de cliënt voorop.
Het ‘empoweren’ is dus heel belangrijk voor onze cliënten. De doelgroep van de wooncoaches is een heel ‘zware doelgroep’ met mensen die meestal in een multi-problem situatie zitten of kampen met verslavings- en psychiatrische problematieken en waarbij het (opnieuw) aanleren van verschillende vaardigheden een noodzaak is. Wij denken dat cliënten die op deze manier begeleid worden en gestimuleerd worden om te participeren in de maatschappij, ook kunnen deelnemen aan discussies rond leefbaarheid in hun wijk.

Concreet zal het team wooncoaching preventief een begeleiding opstarten wanneer er een gebrek aan vaardigheden is op het vlak van huisvesting en wooncultuur. Hiermee willen we toekomstige problemen vermijden. Dit kan op vraag van de sociale huisvestingsactor of op vraag van de maatschappelijk werker.

Wooncoaching kan ook gevraagd worden in kader van een overlastprocedure, die werd opgestart door een sociale huisvestingsactor. De doelstellingen hierbij zijn om uithuiszetting te voorkomen, problemen in kaart te brengen, contact met de huisvestingsmaatschappij te herstellen en deskundige hulpverlening op te starten.

Vanuit het OCMW hebben we minstens 2 maal per jaar een gestructureerd overleg met alle sociale huisvestingsmaatschappijen waarbij alle cliëntensituaties worden besproken. Door het aangaan van dit gesprek met de sociale huisvestingsmaatschappijen, leren ook zij meer begrip op te brengen voor onze doelgroep.
In Nieuw-Gent worden we specifiek geconfronteerd met verouderde hoogbouwprojecten, wat natuurlijk enkele specifieke problemen met zich meebrengt. In Nieuw –Gent loopt er een pilootproject rond participatie van huurders. Samenlevingsopbouw wil in samenwerking met Woningent sociale huurders een stem te geven en via hen signalen doorgeven. Verder wordt er vorming gegeven rond een aantal thema’s, zoals huurlasten, onderhoud en herstellingen, communicatie, enz.. zodat de huurder optimaal geïnformeerd is. Dit kan aangevuld worden afhankelijk van de noden. Momenteel zijn er een 15-tal huurders actief betrokken.

Het welzijnsbureau Nieuw Gent neemt ook deel aan de werkgroep betreffende de huurdersparticipatie. We leiden onze hulpvragers toe naar activiteiten en bij interesse naar het project.

Dit pilootproject inspireert OCMW Gent ook om in de toekomst, na evaluatie van het pilootproject, gelijkaardige samenwerkingsverbanden uit te bouwen. Op deze manier zal OCMW Gent haar kennis verder kunnen uitbouwen.

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter