Een betaalbare, kwalitatieve en aangepaste woning vinden in Gent is niet voor iedereen een evidentie. Er zijn te weinig gezinswoning wat leidt tot stadsvlucht, mensen wonen te vaak ‘te groot’ omdat het door de tijd zo gegroeid is en geen andere meer gepaste opties voorliggen, er is een lange wachtlijst voor sociale woningen terwijl er geen plaats is om te blijven bijbouwen en discriminatie op de huurmarkt is ondanks alle inspanning nog steeds een probleem.Er bestaat jammer genoeg niet één ingreep die dit alles zal oplossen dus we als stad op een wijde waaier van woonoplossingen inzetten.

We mogen niet enkel meer focussen op de koopmarkt en zetten extra in op het stedelijk huurkantoor ‘vzw Huuringent’ om kwalitatieve huurwoningen tegen redelijke huurprijzen aan te bieden. Voor de zwakste groepen in onze stad, zetten we naast het uitbreiden van sociale woningen in op het Sociaal Verhuurkantoor dat private woningen goedkoop aanbiedt.

Naast de meer traditionele ingrepen op de woonmarkt moet we ook verder durven denken en inzetten op vernieuwende woonvormen, zoals zoeken naar ruimte voor co-housing projecten of het verder uitrollen van het Community Land Trust projecten, zoals Dampoort Knapt Op.

Samen met Astrid De Bruycker organiseerde ik de ‘Week van het Wonen’ waarbij we verschillende experten en ervaringsdeskundigen gingen interviewen rond wonen. bekijk hier de interviews.

Actiepunten voor Gent:

  1. Volop inzetten op huren in plaats van kopen: in eigen stadsontwikkelingsprojecten moeten meer betaalbare en kwalitatieve huurwoningen komen. 250 budgetkoopwoningen worden budgethuurwoningen. De ‘reguliere’ verhuringen via huuringent stijgen van 200 naar 650. Gronden van de Stad Gent worden niet verkocht maar ter beschikking gesteld via een ‘recht van opstal’ zodat ze vaker kunnen worden ingezet voor het publieke woonbeleid.

  2. Meer sociale woningen: voor mensen die een te laag inkomen hebben om gangbare huurprijzen te betalen. We voorzien 15 miljoen euro voor investeringssubsidies (10.000 euro per nieuwbouw) die voor 1.500 extra sociale woningen moeten helpen zorgen. We verdubbelen de steun om sociale woningen energiezuiniger te maken (van 2 naar 4 miljoen euro) en om de kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren en leegstand weg te werken (van 5 naar 10 miljoen euro).

  3. 15 miljoen euro voor structurele renovaties binnen stadsvernieuwingsgebieden: uitgeleefde huizenblokken worden afgebroken en vervangen door moderne, energievriendelijke woningen. Eerst wordt een nieuwbouw gezet, dan pas een oud gebouw afgebroken, zodat bewoners kunnen verhuizen zonder hun vertrouwde buurt te moeten verlaten.

  4. 9 miljoen euro voor de duurzame renovatie van 300 woningen van noodkopers* via een ‘rollend fonds’: de subsidie per woning (30.000 euro) wordt bij eigendomsoverdracht terugbetaald en opnieuw ingezet voor andere soortgelijke woningen. Daarnaast gaat 13 miljoen euro naar eigenaars, huurders en zelfs verhuurders om hen aan te zetten om hun woningen te renoveren.
    * eigenaars-bewoners die financieel niet in staat zijn hun woning in slechte staat te renoveren.

  5. Gerichte premies (4 miljoen euro), advies en begeleiding om de basiswoonkwaliteit te garanderen: voor het opknappen van (o.a.) minstens 400 woningen waarin kwetsbare gezinnen wonen. Daarnaast: gratis energie-audits, energiepremies, energieleningen, specifieke ondersteuning voor appartementen, energierenovatieadvies en projecten voor collectieve renovatie (in totaal 8,8 miljoen euro), prioritair voor zij die ze het meest nodig hebben. Met 7,2 miljoen energiepremies kunnen 12.000 gezinnen energie-renovaties bekostigen – twee derde van dat bedrag gaat naar mensen met de laagste inkomens.

  6. Strijd tegen acute crisissituaties als dakloosheid en (slachtofferschap van) huisjesmelkerij: door 250 bijkomende woningen verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor Gent; 40 extra nood- en transitwoningen; 10 ‘instapwoningen’ om kwetsbare gezinnen te helpen integreren in onze samenleving; uitbreiding project leegstand via Centrum Algemeen Welzijnswerk (300 ‘structureel’ leegstaande sociale ingezet om directe precaire woonnoden op te vangen).