Blij te horen dat de administratieve rompslomp die vrouwen zonder papieren zou belemmeren binnen de wettelijke termijn een abortus te doen, wordt vermeden in Gent. Dokters van de Wereld trok aan de alarmbel tijdens de Internationale Dag voor het Recht op Abortus. In het OCMW van Gent wordt immers via delegatie van beslissingsbevoegdheid de mogelijkheid gecreëerd dat de (hoofd)maatschappelijk werker dit recht kan toekennen als uit het sociaal-financieel onderzoek blijkt dat aan de wettelijke voorwaarden voor Dringende Medische Hulp wordt voldaan, in extremis kan dat bij dringende noodzaak op de dag van aanvraag.

Mijn vraag aan schepen Rudy Coddens:

Tijdens de Internationale Dag voor het Recht op Abortus vorige maand trok Dokters van de Wereld aan de alarmbel omdat vrouwen zonder papieren niet de toegang tot abortus zouden hebben die ze verdienen. Meer info: https://doktersvandewereld.be/nieuwspublicaties/veilige-abortus-makkelijk-toegankelijk-in-ons-land-ja-behalve-als-je-geen
Mensen zonder papieren hebben kunnen beroep doen op de procedure Dringende Medische Hulp om zorg te krijgen. Echter zou de administratieve rompslomp zoveel tijd innemen, waardoor de abortustermijn van twaalf weken zwangerschap vaak niet gehaald
wordt. De OCMW’s die de kosten op zich neemt van die dringende medische hulp zouden soms voor een enorme vertraging zorgen in deze nauwe timing. Ook zouden sommige OCMW’s niet samenwerken met alle abortuscentra op het grondgebied en moet indien voor een ander abortuscentrum wordt gekozen (bijvoorbeeld wanneer andere vol zitten) een extra procedure worden ingeroepen om dit te reguleren. Ook zouden er gevallen zijn waarbij maatschappelijk werkers hun persoonlijke morele overtuiging doordrukken en de vrouwen proberen overtuigen om niet over te gaan tot abortus. Zolang abortus een recht is, is dit onaanvaardbaar.

 • Hoeveel abortussen werden er het voorbije jaar via dringende medische hulp
  terugbetaald?
 • De administratieve doorlooptijd bij aanvraag abortus zou gemiddeld 6 tot 9 weken
  in beslag nemen. Hoe lang duurt dit gemiddeld bij het OCMW van Gent?
 • Is er weet van gevallen waarbij de abortustermijn van twaalf weken
  zwangerschap niet werd gehaald?
 • Met welke abortuscentra werkt het OCMW van Gent samen?
 • Worden maatschappelijk werkers geïnformeerd over de neutraliteit die ze moeten
  innemen in ethische kwesties, zoals de toegang tot abortus, en de
  rechtenbenadering die daar van toepassing is?

Antwoord van schepen Rudy Coddens:

Wij kunnen geen cijfers geven over het aantal abortussen in het kader van dringende medische hulp bij OCMW Gent. Dit omdat we de medische problematiek/pathologie niet specifiek registreren. In OCMW Gent wordt voor dringende medische hulp steeds een principiële beslissing genomen voor een bepaalde periode (max. per 3 maand). Daaronder vallen dan ALLE mogelijke medische toepassingen die reglementair kunnen (alle prestaties, producten en barema’s zoals opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur en lijst van de vergoedbare farmaceutische en parafarmaceutische specialiteiten).
Deze werkwijze verhoogt de toegankelijkheid van medische zorg en de snelheid van tussenkomst/betaling. Bovendien wordt het medisch geheim op deze manier maximaal gerespecteerd.

U vroeg ook naar de doorlooptijd van de procedure. In OCMW Gent werd via delegatie van beslissingsbevoegdheid de mogelijkheid gecreëerd dat de (hoofd)maatschappelijk werker dit recht kan toekennen als uit het sociaal-financieel onderzoek blijkt dat aan de wettelijke voorwaarden voor DMH wordt voldaan. Er dient dus geen langdurige administratieve procedure van besluitvorming doorlopen te worden. In extremis kan de maatschappelijk werker dus bij dringende noodzaak het recht toekennen op de dag van aanvraag.
De doorlooptijd is dus eerder variabel. Deze is afhankelijk van de vaststelling van een dringende nood en de medewerking van de aanvrager aan het onderzoek. De doorlooptijd kan dus variëren van 1 uur tot 2 weken.
Elke gedelegeerde beslissing wordt uiteraard nadien nog voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, maar is ondertussen reeds uitvoerbaar.
Wij hebben geen kennis van gevallen waarbij de abortustermijn van twaalf weken zwangerschap niet gehaald werd.

OCMW Gent beperkt zich in de toekenning van het recht op dringende medische hulp niet tot bepaalde zorgverstrekkers. In theorie kan men zich door om het even welke zorgverstrekker met RIZIV-erkenning laten verzorgen, binnen of buiten het Gents grondgebied. Zolang cliënt zijn gewoonlijk verblijf heeft (lees : ‘woont’) op Gents grondgebied, blijft ons centrum bevoegd voor de dringende medische hulp.

Daarnaast geef ik ook nog graag mee dat neutraliteit bij ethische kwesties een basishouding is die in de opleiding maatschappelijk werk wordt aangeleerd en gestimuleerd. Wij verwachten deze basishouding ook van onze medewerkers.