Onze 15 prioriteiten voor 2021! — 4 februari 2021

Onze 15 prioriteiten voor 2021!

Emilie Peeters, onze Politiek Voorzitter, heeft de 15 prioriteiten voorgesteld waarop de Gentse socialisten volop gaan inzetten in 2021. Het gaat om de prioriteiten binnen de bevoegdheden van de sp.a-schepenen in het stadsbestuur. Niet toevallig gaan 7 daarvan over gezondheid en solidariteit.

Dit zijn de 15 prioriteiten:

 1. Elke Gentenaar tijdig gevaccineerd
 2. Iedereen voelt zich goed in zijn vel
 3. Wie het moeilijk(er) heeft krijgt extra steun
 4. We helpen de digitale kloof te dichten
 5. We maken onze stad toegankelijker voor mensen met een beperking
 6. Vrijwilligers ondersteunen en activeren
 7. Haatspraak moet voor altijd stoppen
 8. We betrekken steeds meer Gentenaars bij de toekomst van hun wijk en stad
 9. 20 parken en grote groenzones worden aangelegd, vernieuwd of uitgebreid
 10. Nieuw Gent krijgt een ‘wijkwerkplaats’
 11. Meulestede krijgt een ‘solidaire buurtwinkel’
 12. Meer genderinclusieve publieke toiletten in de stad
 13. We helpen zoveel mogelijk (tijdelijk) werklozen aan een job
 14. We lanceren praktijktesten op de arbeidsmarkt
 15. Coronaveilige evenementen van zodra het kan

Hier vindt je het overzicht met bij elke prioriteit nog een klein woordje uitleg.

‘Een samenleving kan niet zónder solidariteit’

“De Sossen maken het verschil in het bestuur. Onze schepenen hebben bevoegdheden die in coronatijden nog een pak belangrijker zijn dan anders. Sociaal beleid, armoedebestrijding, gezondheid, zorg, seniorenbeleid en financiën (Rudy Coddens); gelijke kansen, welzijn, participatie, buurtwerk en openbaar groen (Astrid De Bruycker); en facility management (Annelies Storms) – geef toe, dat zijn in deze tijden sleuteldomeinen om goed voor de Gentenaars te zorgen.”

Solidariteit blijft voor ons de basis van al het werk. “Dat is logisch, voor socialisten. Ondertussen is het zowat voor iedereen duidelijk dat een samenleving niet kan zonder solidariteit, op alle manieren, in alle domeinen. En dat we vooral een sterke overheid nodig hebben, lokaal en op andere niveaus, om daar voor te zorgen. Als we vooral dát onthouden, dan wordt het echt beter na corona. Socialisten laten niemand aan zijn lot over.”

Gent geeft (opnieuw) goede voorbeeld: elke mens in armoede automatisch of proactief geven waar hij/zij recht op heeft — 27 september 2020

Gent geeft (opnieuw) goede voorbeeld: elke mens in armoede automatisch of proactief geven waar hij/zij recht op heeft

Heel wat sociale voordelen waar mensen in armoede recht op hebben, worden nog steeds niet automatisch toegekend door de overheid en andere instanties. “Iedereen weet nochtans dat papieren invullen en die opsturen een enorme drempel vormt. Gentenaars die dat niet doen krijgen dan niet waar ze eigenlijk wel recht op hebben” stelt Emilie Peeters, politiek voorzitter van sp.a Gent en lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW.

De Stad Gent kent wél al een tijdlang zoveel mogelijk sociale rechten automatisch toe en gaat nu ook nog gespecialiseerde maatschappelijk werkers aanduiden die cliënten en sociale organisaties zullen helpen bij de aanvragen” vult Rudy Coddens, schepen van Armoedebestrijding, aan. “In Gent zetten we al jaren in op nabijheid en op maatwerk voor elke OCMW-cliënt. We gaan echt naar de mensen toe die de weg niet vinden en proberen hen zoveel mogelijk te begeleiden om zeker te krijgen waar ze recht op hebben” duidt schepen Coddens.

Helaas doen de Vlaamse en federale overheid dat niét” vult Peeters aan. Een kortingbon van Fluvius (de beheerder van het elektriciteitsnetwerk) bij aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast, vrijstelling van provinciebelasting, een busabonnement aan sociaal tarief, korting op de trein: het is maar een greep uit de lijst van zaken waar kwetsbare mensen recht op hebben maar die ze wél zelf moeten aanvragen.“Je vraagt je als weldenkend mens dan toch af: waaróm automatiseert men dit niet? In tijden dat overheidsdatabanken volop kunnen ‘gekruist’ worden, mét respect voor de privacy, moet dat toch mogelijk zijn. Soms lijkt het bijna een bewuste keuze om het niet te doen”aldus Peeters.

De Stad Gent kiest er dus duidelijk wél voor om dat te doen. De maatschappelijk werkers waarvan eerder sprake gaan aan het werk in elk welzijnsbureau in de stad, voor informatie en ondersteuning. Daarnaast organiseert de Sociale Dienst ‘Rechtenateliers’ in de verschillende wijken. Gentenaars krijgen er in groep informatie over rechten en sociale voordelen en gaan samen met experts aan de slag voor het aanvragen van hun rechten.

Rudy Coddens besluit met wijze woorden: “Ik zei dat al eerder en ik blijf daar ook bij: als elke politicus, op elk beleidsniveau, voluit zou kiezen voor armoedebestrijding, dan hoeft in een rijk land als België niemand arm te zijn.”

— 2 juni 2020
‘Sociaal innovatiefonds’: elke twee jaar 800.000 euro voor sociale projecten in Gent — 8 mei 2020

‘Sociaal innovatiefonds’: elke twee jaar 800.000 euro voor sociale projecten in Gent

Emilie Peeters is Politiek Voorzitter van sp.a Gent maar is ook lid van het ‘Bijzonder Comité van de Sociale Dienst’ van de Stad Gent, dat oordeelt over individuele hulpvragen bij het OCMW. Emilie was er dan ook bij toen het ‘Armoedebeleidsplan 2019-2025’ werd voorgesteld aan de gemeenteraad, op donderdagavond 7 mei 2020. De oprichting van een ‘Sociaal Innovatiefonds’ viel haar op.

“Door samenwerking wil de Stad nieuwe methodes vinden om armoede aan te pakken. Ik ben ervan overtuigd dat innovatie ook in dit geval essentieel is om stappen vooruit te zetten. Beleidsmakers, onderzoekers, het middenveld en burgers: elk kunnen ze ook in armoedebestrijding een essentiële rol spelen. Elke crisis (zoals de coronacrisis vandaag) toont ons dat meer samenwerking nodig is om tot een oplossing te komen. Ik heb trouwens recent zelf nog een opiniestuk geschreven waarin ik pleit voor meer overleg tussen de politiek en academici, om het best mogelijke beleid te maken voor de mensen. Rekening houden met de praktijkervaringen van het middenveld is hét medicijn tegen ‘ivoren-torenmaatregelen’; rekening houden met degelijk wetenschappelijk onderzoek is hét medicijn tegen populisme en fake news.”

Het is momenteel alle hens aan dek om een sociaal bloedbad te vermijden. Hoe meer mensen en organisaties daarover samen nadenken, hoe beter.

“Ik vroeg daarom aan Astrid De Bruycker, die als schepen onder andere bevoegd is voor Welzijn, Participatie en Buurtwerk, hoe dat precies zit met dat Sociaal Innovatiefonds. Hoe zal dat in zijn werk gaan? Wie zijn de ‘nieuwe actoren’ met wie zal samengewerkt worden? Wanneer zal het fonds starten?”

Astrid antwoordde dat het gaat om een gemeenschappelijk initiatief over verschillende beleidsdomeinen heen. “Elke twee jaar krijgt het stadsbestuur een signalenbundel van het sociale middenveld, met een stand van zaken rond welzijn en armoedebestrijding in onze stad. Dat houdt beleidsmakers – zowel lokale als bovenlokale overheden – wakker, zo kunnen we snel inspelen op nieuwe tendensen. We vonden dat we aan die cyclus ook een serieus budget moesten koppelen. We hebben per twee jaar 600.000 euro vrijgemaakt, om samen met de welzijnsactoren prioriteiten te bepalen en innovatieve acties (die het welzijn van de Gentenaars op een nieuwe manier bevorderen) te ondersteunen. Als je daar de centen bijtelt die al voorzien waren voor sociale projecten kom je aan 800.000 euro. We zijn net gestart, binnenkort hoort u daar dus zeker meer over!”

Het was geen gewone Dag van de Arbeid voor de Gentse socialisten, maar vanuit hun kot toonden ze toch hun solidariteit. — 1 mei 2020
Als kind had ik één grote droom: de schoonste majorette van de 1 mei-stoet worden! Die droom leeft voor altijd op een foto… —
Het medicijn tegen populisme: hoe de ziekte van deze tijd aanpakken — 1 april 2020

Het medicijn tegen populisme: hoe de ziekte van deze tijd aanpakken

Artsen die oproepen om niet meer naar ‘de politiek’ te luisteren, maar enkel naar wetenschappers. Donald Trump en Boris Johnson die de aanbevelingen van wetenschappers naast zich neerleggen en voortdurend hun mening over de aanpak van de corona crisis herroepen, terwijl ondertussen vele mensen sterven. Het zijn dwaze discussies waar mensen tijdens de coronacrisis niks aan hebben. Integendeel: alle energie moet nu gaan naar de beperking van de pandemie. We hebben daarom niet minder maar net méér samenwerking tussen onderzoekers en politiekers nodig.

Lees mijn volledige opiniestuk op dewereldmorgen.be

Foto’s sp.a nieuwjaarsrecepties 2020 — 10 februari 2020
Opinie: “N-VA de patroonheilige van de sociale huurder? Hypocrisie van de zuiverste soort!” — 12 januari 2020

Opinie: “N-VA de patroonheilige van de sociale huurder? Hypocrisie van de zuiverste soort!”

“De rotte appels moeten er uit”, stelde Vlaams minister Mathias Diependaele. “Een belangrijke overwinning voor de sociale huurders”, volgens Gents fractieleider Anneleen Van Bossuyt. N-VA spaarde de grote woorden niet na de veroordeling die sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent dinsdag opliep. De grootste sociale woonmaatschappij van Gent kreeg een boete van 200.000 euro (waarvan 120.000 euro met uitstel) omdat ze 17 van haar 9.000 sociale woningen verhuurde terwijl die ongeschikt waren verklaard.

Il faut le faire. Cynischer wordt het niet. N-VA werpt zich plots op als de patroonheilige van de sociale huurder, terwijl ze op hetzelfde moment in de Vlaamse regering er voor zorgt dat de huurprijzen van sociale woningen stijgen. Jarenlang heeft oud-minister Homans – ook N-VA – geweigerd meer te investeren in sociale huisvesting. Dit is hypocrisie van de zuiverste soort. Eerst zelf de schaarste organiseren, en vervolgens de schuld geven aan diegene die in die context faalt. Het is wraakroepend.

WoninGent erkent dat het fouten heeft gemaakt. De situatie in de woningen waar de uitspraak over gaat, was onaanvaardbaar. De zeventien woningen zijn ondertussen opgeknapt of ontruimd, en de procedures aangepast. Maar dat neemt het probleem aan de basis niet weg. Er blijft een schrijnend tekort aan middelen voor het woonbeleid vanuit Vlaanderen.

WoninGent staat voor een enorme uitdaging. De woonmaatschappij heeft duizenden verouderde woningen. Veertig procent van de negenduizend woningen van WoninGent moet gerenoveerd worden. Bovendien zitten ook de andere sociale huisvestingsmaatschappijen in zwaar financieel weer.

De wooncrisis slaat in Gent hard toe. Onze stad heeft een goeie reputatie en is populair, heel veel mensen willen er wonen. Dat doet de prijzen voor huizen en appartementen de pan uit swingen. Steeds meer mensen kunnen daardoor niet meer op de private markt terecht. Al verschillende jaren dringt het stadsbestuur van Gent bij de Vlaamse overheid aan op meer geld voor sociaal wonen, bijvoorbeeld door het financieringsmodel van de sociale huisvestingsmaatschappijen te wijzigen. 

Daar komt niets van in huis, integendeel: er kwamen in Vlaanderen meer dan 15.000 mensen bij op de wachtlijst voor een sociale woning. Ondertussen werden dus ook de huurprijzen verhoogd. In de zogenaamde ‘startnota’ van Bart De Wever, vóór de vorming van de huidige Vlaamse regering, stond zelfs dat steden zoals Gent géén geld meer zouden krijgen voor de financiering van nieuwe sociale woningen. Dat maakt de intenties van N-VA helemaal duidelijk. Dat die partij zogezegd de kant van de sociale huurder zou kiezen, dat is de mensen blaasjes wijsmaken.

De Stad Gent daarentegen investeert de komende jaren wél stevig in het woonbeleid. Met 90 miljoen voor wonen wordt het budget verdrievoudigd. Dat is trouwens een keuze die letterlijk uit het programma van sp.a-Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd overgenomen. 37 miljoen gaat naar de bouw en renovatie van sociale woningen. Daarmee zijn onze intenties óók meteen duidelijk. 

Emilie Peeters
 Politiek Voorzitter sp.a Gent

Emilie’s maiden speech als Politiek Voorzitter van sp.a Gent — 5 april 2019

Emilie’s maiden speech als Politiek Voorzitter van sp.a Gent

Kameraden,

Ik sta hier vandaag ontzettend dankbaar voor het vertrouwen dat Raf en ik van jullie kregen, om jullie de komende drie jaar te mogen dienen als voorzitters.

Vereerd ook, als je bedenkt welke grote Gentse socialisten ons voorgingen in deze functie. Zoals Karin, bijvoorbeeld, die mij expliciet vroeg haar niet in de bloemetjes te zetten, wat ik ook wil respecteren. Maar weet dit, Karin, je rode vuur heeft vele mensen aangestoken en jij was het die ons steeds toonde hoe we het van de daken moeten schreeuwen dat we fier zijn om ECHTE socialisten te zijn. Ge moogt er zeker van zijn, dat we dat gevoel vol overtuiging verder zetten!

Maar ik ben vooral ook trots op jullie allemaal: de mensen die zich vol goesting en energie blijven inzetten voor onze idealen; en in het bijzonder de mensen die, in deze moeilijke tijden, zich kandidaat stelden voor een plaats in het bestuur.

Op 14 oktober kwamen we teleurgesteld en vol ongeloof uit de verkiezingen. We moesten personeel ontslaan, mensen die zich jarenlang voor de partij hebben ingezet…; en kandidaten die al vele verkiezingen vol engagement campagnevoeren teleurstellen. We stelden vast dat voor vele linkse Gentenaars de socialisten geen logische keuze meer waren; dat velen de meerwaarde van sp.a in vraag stelden. En dat deed zeer. De voorbije maanden hebben we dan ook getreurd… maar vooral gediscussieerd en geanalyseerd.

Vandaag, vier maanden later, kijken we opnieuw vooruit. Kameraden, samen gaan we sp.a Gent opnieuw op de kaart zetten!

Als een hedendaagse partij, waar de leden de weg wijzen, met een socialistisch kompas in de hand, gebaseerd op onze fundamentele waarden.

We leggen de focus opnieuw op wat er echt toe doet: de strijd voor solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid in onze stad. Zodat ook mensen die het financieel moeilijk hebben, zeker zijn van een menswaardig bestaan. Zodat publieke diensten kwalitatief en toegankelijk blijven. Zodat wonen in het centrum voor iedereen een mogelijkheid is. Het zijn socialistische idealen die eeuwenoud zijn. Maar ze zijn vandaag meer dan ooit relevant.

Elke standpuntbepaling en beleidskeuze moeten we toetsen aan dat socialistisch kompas. Dat moet in voordehand liggende dossiers, zoals armoedebestrijding of wonen. Maar het moet zeker ook ons leidmotief zijn in, op het eerste gezicht, minder rode thema’s, zoals duurzaamheid, cultuur of ondernemen.

De voorbije jaren spraken we vooral als beleidspartij. Vandaag moeten weer meer vanuit die socialistische onderbuik denken, communiceren en reageren.

Welke thema’s leven er bij de Gentenaars? Welke thema’s leven er bij onze leden en in de wijkafdelingen? Hoe betrekken we onze leden beter bij de standpuntbepalingen? Hoe laten we hen mee de politieke agenda bepalen?

We passen onze eeuwenoude socialistische kernboodschap toe op de uitdagingen van vandaag: sociale duurzaamheid waarbij iedereen mee is, extra aandacht voor de financiële kwetsbaarheid van alleenstaanden of het tegengaan van discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld.

En zo, kameraden, schrijven we samen een hedendaags politiek verhaal, gedragen door een grote achterban.

Ik zeg zeer bewust ‘we’, omdat ik goed besef dat de inzet van twee voorzitters alleen, of zelfs nog gecombineerd met een geëngageerd bestuur, niet voldoende zal zijn. Het zijn eerst en vooral de sp.a-leden die terug moeten geloven in ons partijverhaal en in hoe de partij functioneert. Het zijn eerst en vooral de sp.a-leden die terug het gevoel moeten hebben dat hun opinie en visie een impact hebben op het standpunt van de partij. Pas dán zullen we geloofwaardig zijn voor al die andere Gentenaars.

We zullen het dus allemaal samen moeten doen: de socialistische denkers en de doeners; die socialisten met veel ervaring en die vol jeugdig enthousiasme; de sos die zich engageert voor zijn straat en ook die die de wereld wil veranderen.

We versterken daarom de link tussen de schepen, de fractie, het bestuur, de socialistische zusterorganisaties, alle leden en de wijkafdelingen.

Enkel en alleen met de steun van jullie allemaal, krijgen we onze partij opnieuw op de rails. Enkel zo zullen we opnieuw die beweging worden die in staat is dingen te doen ‘bougeren’. Enkel zo kunnen we de Gentenaars – en vele anderen – opnieuw duidelijk maken waarom stemmen op sp.a de beste optie is.

Steeds meer mensen krijgen het moeilijk om financieel de maand rond te krijgen. De ongelijkheid neemt toe. Als die mensen zekerheid willen, dan moeten ze bij ons zijn. Daar hebben we altijd voor gestreden en dat zullen we in de toekomst blijven doen.

Onze eerste stop zijn de verkiezingen van 26 mei. Maar liefst 15 kandidaten uit Gent staan op de Vlaamse, Federale en Europese lijst. Stuk voor stuk super gemotiveerd, vol ideeën en klaar om er een lap op te geven. We weten allemaal dat deze verkiezingen niet gemakkelijk zullen worden, en dus kunnen die 15 kandidaten al jullie steun gebruiken. Hang een affiche, introduceer ze op een straatfeest in de buurt of steek nog snel een evenement ineen met de wijkafdeling om de 15 kandidaten voor te stellen. Het maakt niet uit hoe, maar spreek ze aan, nodig ze uit en ga mee de boer op! Want socialisten zijn broodnodig, op ALLE politieke niveaus.

Dus ja, we staan voor grote uitdagingen. Maar weet dit: WE GAAN DIE UITDAGINGEN AAN! Schouder aan schouder, allemaal samen. Omdat we oprecht geloven dat het socialisme de weg vooruit is. Omdat we weten dat alleen socialisme zekerheid biedt voor iedereen!

Merci, kameraden!