Week van het Wonen met Astrid De Bruycker & Emilie Peeters: “The next big thing will be a lot of small things” — 4 oktober 2018

Week van het Wonen met Astrid De Bruycker & Emilie Peeters: “The next big thing will be a lot of small things”

Astrid_Emilie_HR_8022Terwijl deze week volop het debat over sociaal wonen woedde, organiseerden Astrid De Bruycker en Emilie Peeters hun (in onverdachte tijden geplande) ‘Week van het wonen’. We interviewden elke dag een expert of ervaringsdeskundige over wonen in Gent. Over hoe zij het verschil maken, over wat er werkt, welke heilige huisjes ze willen zien verdwijnen en ook: hun verborgen Gentse parel.

Op zondag ging Ellen De Jans met ons in gesprek over wat ons het meest is bijgebleven en hoe we er als politica mee aan de slag willen. Astrid en Emilie zijn duidelijk: ‘The next big thing will be a lot of small things’. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde van het continuüm liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.

Hieronder vindt u alle interviews terug:

Maandag 1/10: Bert Van den Broele van Het Pandschap. Met hun renovaties zorgen ze voor meer kwaliteitsvolle woningen, die kwetsbare Gentenaars kunnen huren via het Sociaal Verhuurkantoor. Je kan het interview hier herbekijken.

Dinsdag 2/10: Nesrin Dinc, een jonge Gentse vrouw, die haar ervaringen in de zoektocht naar een betaalbare woning in onze stad met ons wil delen. Je kan het interview hier herbekijken.

Woensdag 3/10: Pascal Debruyne, Voorzitter van Samenlevingsopbouw Gent en vrijwilliger actief met dakloze gezinnen. We spreken met hem over gezinnen in precaire omstandigheden. Je kan het interview hier herbekijken.

Donderdag 4/10: Karel Lootens van Wooncoop. De coöperatie verhuurt woningen, en alle bewoners zijn aandeelhouder van wooncoop en dus mede-eigenaar van de coöperatie. Je kan het interview hier herbekijken.

Vrijdag 5/10: Veerle Vyncke, ‘goede buur’ in het woonproject ‘Convent 22‘. Dat biedt een plek aan 8 mensen met autismespectrumstoornis om zelfstandig te wonen in een aangepast kader. Je kan het interview hier herbekijken.

Zaterdag 6/10: Trui Maes, die vanuit Samenlevingsopbouw Gent het project Dampoort Knapt Op opvolgde, en Els Gusse, zelf bewoner van een van de woningen die binnen het project werden gerenoveerd. Je kan het interview hier herbekijken.

Zondag 7/10: Astrid De Bruycker, gemeenteraadslid, en Emilie Peeters, OCMW-raadslid, kijken terug op de zes interviews en geven duiding bij wat hen het meest is bijgebleven en hoe ze hiermee aan de slag gaan als politica. “The next big thing will be a lot of small things. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde van het continuüm liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.” Je kan het interview hier herbekijken.

Wonen – Een thuis voor jong en oud, voor elke Gentenaar — 7 september 2018

Wonen – Een thuis voor jong en oud, voor elke Gentenaar

Een betaalbare, kwalitatieve en aangepaste woning vinden in Gent is niet voor iedereen een evidentie. Er zijn te weinig gezinswoning wat leidt tot stadsvlucht, mensen wonen te vaak ‘te groot’ omdat het door de tijd zo gegroeid is en geen andere meer gepaste opties voorliggen, er is een lange wachtlijst voor sociale woningen terwijl er geen plaats is om te blijven bijbouwen en discriminatie op de huurmarkt is ondanks alle inspanning nog steeds een probleem.Er bestaat jammer genoeg niet één ingreep die dit alles zal oplossen dus we als stad op een wijde waaier van woonoplossingen inzetten.

We mogen niet enkel meer focussen op de koopmarkt en zetten extra in op het stedelijk huurkantoor ‘vzw Huuringent’ om kwalitatieve huurwoningen tegen redelijke huurprijzen aan te bieden. Voor de zwakste groepen in onze stad, zetten we naast het uitbreiden van sociale woningen in op het Sociaal Verhuurkantoor dat private woningen goedkoop aanbiedt.

Naast de meer traditionele ingrepen op de woonmarkt moet we ook verder durven denken en inzetten op vernieuwende woonvormen, zoals zoeken naar ruimte voor co-housing projecten of het verder uitrollen van het Community Land Trust projecten, zoals Dampoort Knapt Op.

Samen met Astrid De Bruycker organiseerde ik de ‘Week van het Wonen’ waarbij we verschillende experten en ervaringsdeskundigen gingen interviewen rond wonen. bekijk hier de interviews.

Actiepunten voor Gent:

  1. Volop inzetten op huren in plaats van kopen: in eigen stadsontwikkelingsprojecten moeten meer betaalbare en kwalitatieve huurwoningen komen. 250 budgetkoopwoningen worden budgethuurwoningen. De ‘reguliere’ verhuringen via huuringent stijgen van 200 naar 650. Gronden van de Stad Gent worden niet verkocht maar ter beschikking gesteld via een ‘recht van opstal’ zodat ze vaker kunnen worden ingezet voor het publieke woonbeleid.

  2. Meer sociale woningen: voor mensen die een te laag inkomen hebben om gangbare huurprijzen te betalen. We voorzien 15 miljoen euro voor investeringssubsidies (10.000 euro per nieuwbouw) die voor 1.500 extra sociale woningen moeten helpen zorgen. We verdubbelen de steun om sociale woningen energiezuiniger te maken (van 2 naar 4 miljoen euro) en om de kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren en leegstand weg te werken (van 5 naar 10 miljoen euro).

  3. 15 miljoen euro voor structurele renovaties binnen stadsvernieuwingsgebieden: uitgeleefde huizenblokken worden afgebroken en vervangen door moderne, energievriendelijke woningen. Eerst wordt een nieuwbouw gezet, dan pas een oud gebouw afgebroken, zodat bewoners kunnen verhuizen zonder hun vertrouwde buurt te moeten verlaten.

  4. 9 miljoen euro voor de duurzame renovatie van 300 woningen van noodkopers* via een ‘rollend fonds’: de subsidie per woning (30.000 euro) wordt bij eigendomsoverdracht terugbetaald en opnieuw ingezet voor andere soortgelijke woningen. Daarnaast gaat 13 miljoen euro naar eigenaars, huurders en zelfs verhuurders om hen aan te zetten om hun woningen te renoveren.
    * eigenaars-bewoners die financieel niet in staat zijn hun woning in slechte staat te renoveren.

  5. Gerichte premies (4 miljoen euro), advies en begeleiding om de basiswoonkwaliteit te garanderen: voor het opknappen van (o.a.) minstens 400 woningen waarin kwetsbare gezinnen wonen. Daarnaast: gratis energie-audits, energiepremies, energieleningen, specifieke ondersteuning voor appartementen, energierenovatieadvies en projecten voor collectieve renovatie (in totaal 8,8 miljoen euro), prioritair voor zij die ze het meest nodig hebben. Met 7,2 miljoen energiepremies kunnen 12.000 gezinnen energie-renovaties bekostigen – twee derde van dat bedrag gaat naar mensen met de laagste inkomens.

  6. Strijd tegen acute crisissituaties als dakloosheid en (slachtofferschap van) huisjesmelkerij: door 250 bijkomende woningen verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor Gent; 40 extra nood- en transitwoningen; 10 ‘instapwoningen’ om kwetsbare gezinnen te helpen integreren in onze samenleving; uitbreiding project leegstand via Centrum Algemeen Welzijnswerk (300 ‘structureel’ leegstaande sociale ingezet om directe precaire woonnoden op te vangen).

Sociale duurzaamheid – De stad als voortrekker van hernieuwbare energie, lokaal voedsel en eerlijke handel —

Sociale duurzaamheid – De stad als voortrekker van hernieuwbare energie, lokaal voedsel en eerlijke handel

Er is een omslag nodig als we Gent ook voor onze kinderen aangenaam en leefbaar willen houden. Die groene inspanningen zullen we samen moeten doen, door meer in te zetten op zaken als energiezuinigheid, deeleconomie en het kringloopprincipe. Als stad moeten we ervoor zorgen dat iedereen op tijd die transitie kan maken, niet iedereen kan hem immers een elektrische wagen veroorloven of de nodige energiebesparende verbouwingen doen aan zijn woning.

Door als Stad deelauto’s en –fietsen te voorzien waar mensen ze nodig hebben, op Vlaams niveau te pleiten voor een efficiënter openbaar vervoer en te blijven inzetten op goede fietsinfrastructuur, creëren we een Gent waar autobezit voor velen overbodig wordt. Het mag niet meer gaan over individuen die we kunnen overtuigen om de auto langs de kant te laten staan, de stad moet een mobiliteitsverhaal bieden dat het voor vele mensen gewoon makkelijker en goedkoper maakt om geen eigen auto meer te hebben.

Hernieuwbare energie mag niet enkel mogelijk zijn voor de happy few. We zetten in op het plaatsen van collectieve zonnepanelen, zoals het project ‘Buurzame stroom’, ondersteunen duurzame verbouwingen voor zij die het financieel moeilijker hebben, zoals het project ‘Dampoort Knapt Op’ en pleiten voor sociale tarieven voor warmtenetten.

Deze nieuwe economie zal ook kansen genereren voor de toekomst van onze stad en zijn bewoners, door nieuwe jobs te creëren.

De wereld onder mijn arm, Gent in mijn hart —

De wereld onder mijn arm, Gent in mijn hart

VolledigMet Emilie als OCMW-raadslid haalde sp.a 6 jaar geleden de wereld binnen in Gent. Als geboren en getogen Gentse combineert ze een lokaal mandaat met een mondiale job. Emilie werkt voor een internationale ngo die vrouwen wereldwijd toegang geeft tot gezondheidszorg. Die kennis en ervaring wil ze meenemen naar de gemeenteraad.

Wonen

Een thuis voor jong en oud, voor elke Gentenaar.

Sociale duurzaamheid

De stad als voortrekker van hernieuwbare energie, lokaal voedsel en eerlijke handel.

Armoedebestrijding

Verhoogde kwetsbaarheid verdient een duwtje in de rug. We zijn pas rijk als niemand arm is.

— 10 maart 2018
Sp.a Gent en Groen Gent opnieuw in kartel naar de kiezer in oktober 2018 — 11 juni 2016

Sp.a Gent en Groen Gent opnieuw in kartel naar de kiezer in oktober 2018

imageSp.a Gent en Groen Gent trekken op 14 oktober 2018 opnieuw in kartel naar de kiezer. Tom Balthazar (sp.a) en Elke Decruynaere (Groen) hebben dat op zaterdag 11 juni 2016 bekend gemaakt. “Gentenaars zijn solidair en werken gráág samen. We nodigen hen uit om samen met ons plannen te maken voor de toekomst. Gedurfd en realistisch. Visionair en concreet. Gent is een voorloper in Vlaanderen en zelfs in Europa; dat moet ook na 2018 zo blijven. Daarom willen wij samen ons project voor een sociaal-ecologische stad verderzetten.” Ook uittredend burgemeester Daniel Termont (sp.a), die de lijst zal duwen, is verheugd: “Het is duidelijk dat we elkaar versterken.”

Lees verder